Search

10-14 jaar

Achtergrond leerlijn 10-14 jaar

Binnen de leeftijd van 10-14 jaar vinden we het als regio STO Achterhoek-Noord – Twente

belangrijk dat leerlingen én hun ouders een realistisch en positief beeld ontwikkelen van werken in techniek/ technologie in onze regio. Dit begint, in onze visie, al op de basisschool.

Daarom hebben we ons de volgende doelen gesteld:

 

1. We ontwikkelen als STO regio in samenwerking met het primair onderwijs en bedrijven uitdagende techn(olog)ische leeromgevingen voor 10-14 jarigen

2. Deze centra zijn ontwikkelt vanuit onderwijs dat past bij hun belevingswereld en hen vaardig maakt zich te blijven ontwikkelen in een veranderende techn(olog)ische wereld. Daarbij komende de volgende vaardigheden aan bod: samenwerken, initiatief nemen, creatief denken, inclusief de techn(olog)ische basisvaardigheden, rondom robotica, programmeren, 3D-printen, enz.

3. Daarnaast is het van belang zo vroeg mogelijk de oriëntatie op de techn(olog)ische wereld in te bedden in het LOB-programma en ook hiermee al op de basisschool te starten.

4. Dit vraagt van docenten primair onderwijs en onderbouw vmbo dat zij zich oriënteren op de mogelijkheden van techn(olog)isch onderwijs voor hun leerlingen.

 

Focuspunten

Concreet hebben we een aantal zaken die we in gang hebben gezet:

1. Binnen de regio richten we 7 technologische centra in om de techniek en technologie dicht bij de leerlingen te brengen. Voor het PO en VO

2. Ieder centrum geeft de PO in de naaste omgeving de kans deel te nemen aan het project Slimme handen. Dit project geeft leerlingen uit groep 7 en 8 de kans kennis te maken met bedrijven die te maken hebben met techniek en technologie.

3. Ook de leerlingen uit klas 1 en 2 van de basis en kaderberoepsgerichte leerweg maken gebruik van deze centra.

4. Er wordt een techno-challenge agenda ingericht waar leerlingen zich van alle scholen kunnen aanmelden voor de regionale wedstrijden.

5. De opdrachten die leerlingen uitvoeren binnen een centrum hebben een resultaat met open einde en zijn gestoeld op concrete vragen vanuit het bedrijfsleven. Dit zijn praktijk realistische opdrachten.

Deze doelen worden verder uitgewerkt in een aantal programmalijngroepen waar tal van collega’s in deelnemen. Dit zijn op dit moment de werkgroepen. Wil je hier aan deelnemen dan kan dat. Neem contact op met ons u bent van harte welkom.

Werkgroepen

We kennen de volgende werkgroepen:

1. Inrichten technocentra:

–  Welke lesinhoud kunnen we aanbieden om zo goed mogelijkheid aan te sluiten bij

Wetenschap en technologie.

–  Hoe ziet de leerlijn Lessenreeks energietransitie voor groep 7 (PO) tot en met klas 2 (VO)

–  Welke trainingen kunnen er worden gevolgd in het TC

2. Inrichten jaarchallenge incl. zeepkistenrace

3. Opzetten netwerkbijeenkomsten PO, bedrijfsleven en VO rondom een TC

4. Slimme handen

Onze initiatieven richten zich ook specifiek op leerlingen van groep 7 en 8 met een techn(olog)ische interesse die vanuit het basisonderwijs uitstromen naar de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Omdat we ons richten op een substantiële toename van het aantal leerlingen dat vanuit niet-technische profielen en vanuit gemengde en theoretische leerweg (toekomstige nieuwe leerweg) uitstroomt naar technische richtingen in het mbo is het van belang dat ook zij in de leeromgeving van de school kennismaken met voor hen relevante nieuwe technologie en de wijze waarop deze in het werkveld wordt ingezet.